Tổng kết hoạt động năm 2022


Năm 2022 với nhiều biến động và thách thức, BKE luôn mang trong mình một ngọn lửa nhiệt quyết và đam mê, cùng với sự đoàn kết của toàn thể anh em trong công ty, qua đó đã giúp cho chúng ta tận dụng được những thuận lợi, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đã đặt ra trong năm